ترکیب ها

ترکیب های کمکی برای المان های سفارشی و ریسپانسیو

=arrow($color) یک فلش رو به پایین (فقط CSS) ایجاد می کند. برای dropdown استفاده می شود.
=block مقدار margin-bottom:1.5rem را مشخص می کند، مگر اینکه آخرین المان باشد. تقریباً برای همه المان های بلوک استفاده می شود.
=clearfix یک clearfix به آخر المان اضافه می کند. برای کمک کننده "is-clearfix" استفاده می شود.
=center($size) یک المان را دقیقا در مرکز قرار می دهد. برای spinner در یک loading button استفاده می شود.
=delete علامت ضربدر فقط با CSS ایجاد می کند. برای المان delete در modals، messages، tags... استفاده می شود.
=fa($size, $dimensions) استایل بخش آیکون Font Awesome را تنظیم می کند.
=hamburger($dimensions) یک منو بار با 3 نوار (تنها-CSS) ایجاد می کند. برای "nav-toggle" استفاده می شود.
=loader یک loading spinner (تنها-CSS) ایجاد می کند. برای المان ".loader"، و برای input و button spinners استفاده می شود.
=overflow-touch استایل یک بخش را طوری تنظیم می کند که هنگام پیمایش در دستگاه های iOS ،اسکرول را حفظ کند.
=overlay($offset: 0) باعث می شود که این عنصر مانند پس زمینه شفاف، روی بخش اصلی خود قرار گیرد.
=placeholder استایل های input placeholder را تنظیم می کند.
=unselectable المان را غیر قابل انتخاب می کند. برای button ها استفاده می شود تا هنگام کلیک از انتخاب جلوگیری کند.

این ترکیب ها قبلاً در سرتاسر Bulma استفاده شده اند ، اما شما می توانید از آنها برای گسترش سبک های خود نیز استفاده کنید..