ماژولار

فقط چیزی را که لازم دارید ایمپورت کنید.

Bulma شامل 39 پرونده .sass است که می توانید به صورت جداگانه وارد کنید.

به عنوان مثال، بیایید بگوییم شما فقط ستون های Bulma را می خواهید.
این پرونده در پوشه bulma/sass/grid قرار دارد.
به سادگی وابستگی های برنامه های کاربردی را و پرونده های مورد نیاز خود را مستقیماً وارد کنید:

@import "bulma/sass/utilities/_all.sass"
@import "bulma/sass/grid/columns.sass"

اکنون می توانید مستقیماً از کلاسهای columns. (برای containar) و column. استفاده کنید:


<div class="columns">
  <div class="column">1</div>
  <div class="column">2</div>
  <div class="column">3</div>
  <div class="column">4</div>
  <div class="column">5</div>
</div>
          

اگر فقط استایل های button را می خواهید، چه می کنید؟

@import "bulma/sass/utilities/_all.sass"
@import "bulma/sass/elements/button.sass"

اکنون می توانید از کلاس button. و همه اصلاح کننده های آن استفاده کنید:

 • .is-active
 • .is-primary, .is-info, .is-success...
 • .is-small, .is-medium, .is-large
 • .is-outlined, .is-inverted, .is-link
 • .is-loading, [disabled]

<button class="button">
  Button
</button>

<button class="button is-primary">
  Primary button
</button>

<button class="button is-large">
  Large button
</button>

<button class="button is-loading">
  Loading button
</button>