کلاسهای اصلاح کننده

بیشتر عناصر Bulma استایل های جایگزینی دارند.
برای اعمال آنها، فقط باید یکی از کلاسهای اصلاح کننده را ضمیمه کنید.
همه آنها با is- یا has- شروع می شوند.

بیایید با یک button ساده شروع کنیم که از کلاس "button" استفاده می کند:

                
<a class="button">
 Button
</a>

با افزودن کلاس "is-primary" می توانید رنگ را اصلاح کنید:

                
<a class="button is-primary">
 Button
</a>
          
         

می توانید از یکی از 6 رنگ اصلی استفاده کنید:

 • is-primary
 • is-link
 • is-info
 • is-success
 • is-warning
 • is-danger
                  
<a class="button is-primary">
 Button
</a>
<a class="button is-link">
 Button
</a>
<a class="button is-info">
 Button
</a>
<a class="button is-success">
 Button
</a>
<a class="button is-warning">
 Button
</a>
<a class="button is-danger">
 Button
</a>
           
          

همچنین می توانید اندازه را تغییر دهید:

 • is-small
 • is-medium
 • is-large
<a class="button is-small">
 Button
</a>
<a class="button">
 Button
</a>
<a class="button is-medium">
 Button
</a>
<a class="button is-large">
 Button
</a>

یا استایل یا حالت:

 • is-outlined
 • is-loading
 • [disabled]
                
<a class="button is-primary is-outlined">
 Button
</a>
<a class="button is-loading">
 Button
</a>
<a class="button" disabled>
 Button
</a>
          
         
در نتیجه ترکیب اصلاح کننده ها بسیار آسان است:

<a class="button is-primary is-small" disabled>
 Button
</a>
<a class="button is-info is-loading">
 Button
</a>
<a class="button is-danger is-outlined is-large">
 Button
</a>