Functions

توابع کمکی برای محاسبه رنگها و سایر مقادیر

Bulma از 3 تابع سفارشی برای کمک به تعریف پویای مقادیر و رنگها استفاده می کند:

  • powerNumber($number, $exp): مقدار عددی را که در معرض شماره دیگری قرار می گیرد محاسبه می کند. یک عدد را برمی گرداند.
  • colorLuminance($color): رنگ تیره یا روشن را مشخص می کند. یک عدد اعشاری بین 0 تا 1 برگردانید که در آنجا <= 0.5 تاریک و> 0.5 روشن است.
  • findColorInvert($color): بسته به درخشندگی رنگ ، 70٪ سیاه شفاف یا 100٪ سفید مات برمی گرداند.

تابع findColorInvert() #

تابع findColorInvert($color) یک رنگ، و خروجی آن black rgba(#000, 0.7) شفاف یا سفید #fff است:

  • اگر colorLuminance($color) > 0.55، خروجی آن rgba(#000, 0.7) است.
  • در غیر اینصورت،خروجی آن#fff خواهد بود.
رنگ شفافیت رنگ findColorInvert() نتیجه
#00d1b2 0.52831 #fff Button
#3273dc 0.23119 #fff Button
#23d160 0.51067 #fff Button
#ffdd57 0.76863 rgba(0, 0, 0, 0.7) Button
#ff3860 0.27313 #fff Button
#ffb3b3 0.61796 rgba(0,0,0,0.7) Button
#ffbc6b 0.63053 rgba(0,0,0,0.7) Button
hsl(294, 71%, 79%) 0.5529 rgba(0,0,0,0.7) Button

برای رنگهایی که شفافیت نزدیک به آستانه 0.55 0.55 دارند، بهتر است که تابع findColorInvert() را نادیده بگیرید، و رنگ معکوس را به صورت دستی تنظیم کنید.
برای مثال، این سایه بنفش دارای شفافیت رنگ 0.5529 است. بهتر است تنظیم رنگ معکوس رنگ سفید به جای سیاه شفاف باشد:

استفاده ازfindColorInvert() $purple-invert: findColorInvert($purple) rgba(0,0,0,0.7) Button
استفاده از تنظیم معکوس $purple-invert: #fff #fff Button