Radio button

radio button های منحصر به فرد در قالب اصلی خود

رنگ نه
اندازه ندارد
متغیر ندارد

کلاس radio قبل از المان <input type="radio"> HTML قرار می گیرد. به منظور حفظ سازگاری بین مرورگر و تجربه کاربری، از روی عمد مدل سازی نشده است.

اطمینان حاصل کنید که radio button های پیوندی، ویژگی name HTML برابری داشته باشند.


<div class="control">
                <label class="radio">
                <input type="radio" name="answer">
  بلی
                </label>
                <label class="radio">
                <input type="radio" name="answer">
  خیر
                </label>
</div>
    

با افزودن ویژگی HTML checked به المان <input> می توانید یک radio button را به طور پیش فرض به به حالت انتخاب در بیاورید.


<div class="control">
                <label class="radio">
                <input type="radio" name="foobar">
  Foo
                </label>
                <label class="radio">
                <input type="radio" name="foobar" checked>
  Bar
                </label>
</div>
    

می توانید با افزودن ویژگی HTML disabled به <label> و <input> یک radio button را غیرفعال کنید.


<div class="control">
                <label class="radio">
                <input type="radio" name="rsvp">
  Going
                </label>
                <label class="radio">
                <input type="radio" name="rsvp">
  Not going
                </label>
                <label class="radio" disabled>
                <input type="radio" name="rsvp" disabled>
  Maybe
                </label>
</div>