Checkbox

checkbox دو حالته در قالب اصلی خود

رنگ ندارد
اندازه ندارد
متغیر ندارد

کلاس checkbox قبل از المان <input type="checkbox"> HTML قرار می گیرد. به منظور حفظ سازگاری بین مرورگر و تجربه کاربری، از روی عمد مدل سازی نشده است.


<label class="checkbox">
              <input type="checkbox">
  مرا به خاطر بسپار
</label>
          

می توانید پیوند هایی را به checkbox خود اضافه کنید ، یا حتی آن را غیرفعال کنید.


<label class="checkbox">
              <input type="checkbox">
  با <a href="#">شرایط و ضوابط موافقت می کنم</a>
</label>
          

<label class="checkbox" disabled>
              <input type="checkbox" disabled>
  نغییرات من را ذخیره کنید
</label>