مفاهیم

چه چیزی Bulma را قابل تنظیم می کند.

Bulma با داشتن 419 متغیر Sass در28 فایل قابلیت بالایی برای شخصی سازی دارد.

این متغیرها در 4 سطح وجود دارد:

  • متغیرهای اولیه: متغیرهای سراسری با مقادیر واقعی
  • متغیرهای مشتق شده: متغیرهای جهانی با مقادیری که به سایر متغیرها اشاره می کنند یا محاسبه می شوند
  • متغیرهای عمومی: برای عناصر HTML که هیچ کلاس CSS ندارند
  • متغیرهای المان/کامپوننت: متغیرهایی که مخصوص یک المان/کامپوننت Bulma هستند

از آنجا که این متغیرها دارای نشان !default می توان به آن ها مقدار جدید را قبل یا بعد از وارد کردن اختصاص داد.


استراتژی #

برای شخصی سازی Bulma به موارد زیر نیاز دارید:

برای سفارشی سازی Bulma ، باید:
  • نصب (یا دانلود) Bulma
  • داشتن یک راه انداز Sass setup
  • فایل scss. یا sass. خود را ایجاد کنید

این را می توان با هر یک از موارد زیر بدست آورد: